NL
Have any Questions? +01 123 444 555

privacy policy

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in deze website. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH. Een gebruik van de internetpagina's van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH is in principe mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter de speciale services van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

Hier kunt u uw reeds gemaakte privacy-instellingen wijzigen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met het landspecifieke voor het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH Privacy Policy. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd als controller om de hoogst mogelijke bescherming te garanderen voor persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

 1. Definities

De privacyverklaring van het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH is gebaseerd op de voorwaarden die worden gehanteerd door de Europese richtlijn en regelgevende instanties bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

 1. a) Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 1. b) De betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

 1. c) Verwerking

Verwerking: elk proces of serie bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

 1. d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 1. e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 1. f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 1. g) Controller of controller

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald , kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing op grond van het recht van de Unie of de nationale wetgeving worden geregeld.

 1. h) Processor

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

 1. i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

 1. j) Derden

Ten derde: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een lichaam of een lichaam die niet de betrokkene is, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 1. k) Toestemming

Toestemming is vrijwillig gegeven en ondubbelzinnig uitgedrukt in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling door de betrokkene voor het specifieke geval waarin de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben is.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH
Elberfelder Strasse 95
58095 Hagen
Duitsland

Postadres:
Postbus 38 26
58038 Hagen

Tel.: + 49.2331.80999-0
E-mail: info@hagenagentur.de
Website: www.hagenagentur.de

 1. Adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH
ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 38 26
58038 Hagen
Duitsland
E-mail: datenschutz@hagenagentur.de

Elke betrokkene kan op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 1. Cookies

De websites van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt zijn geloofsbrieven niet opnieuw in te voeren telkens wanneer hij of zij de website bezoekt, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

 1. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebpagina's, die toegankelijk zijn via (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te bieden voor de door ons verwerkte persoonsgegevens Om gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

 1. Webanalyseservice

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Piwik. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Hiertoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt niet bekendgemaakt aan derden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Als u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag uitschakelen en hier gebruiken. In dit geval wordt er een opt-out cookie in uw browser geplaatst die voorkomt dat Piwik gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal dit ook resulteren in het verwijderen van de Piwik opt-out-cookie. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

 1. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, indien de Europese wetgever en andere wetgevers dit in wet- of regelgeving vereisen, die van de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Rechten van de betrokkene
 2. a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 1. b) Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit wordt verleend om op elk moment kosteloos informatie over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van dergelijke informatie bij de verantwoordelijke te verkrijgen. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en regelgevers wordt geboden om van de voor de verwerking verantwoordelijke onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te verlangen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is:

 • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokken persoon herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVGB of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVGB en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) DS-GVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de objecten van de betrokkene volgens artikel 21 (2) DS-GVO een verwerking.
 • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen juist is en een getroffen persoon wenst te zorgen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH, kan zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. De medewerker van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH en als ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 17, lid 1 DS-GVO, de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourism mbH, rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische middelen, om andere gegevenscontroleurs die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene door deze andere voor de verwerking verantwoordelijken wordt verwijderd heeft om koppelingen naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens gevraagd, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH zal in het individuele geval het nodige doen.

 1. e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
 • Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Als een van de bovengenoemde voorwaarden bestaat en een getroffen persoon om de beperking van persoonlijke gegevens wil verzoeken die is opgeslagen door de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH, kan zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller , De werknemer van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH zorgt voor de beperking van de verwerking.

 1. f) Gegevensoverdracht

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en verordeningen wordt verleend om de door hem of haar aan de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Het heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 1, onder b) 2, onder a), van de AVGB of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen , tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en zo ja, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH.

 1. g) Recht op bezwaar

Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat de Europese richtlijn en regelgevende instantie op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e), heeft verkregen tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Het HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te maken. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH voor directmarketingdoeleinden, zal de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 par. 1 DS-GVO kunnen opposities worden ingesteld, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

 1. h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgever en de wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen voor het heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) toegestaan door wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) vereist is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke persoon of (2) deze wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen de HAGENagentur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH passende maatregelen om: om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene wenst aan te geven dat hij zijn toestemming intrekt, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te werken in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon, automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Facebook, erkent Facebook met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Bediende de betrokkene een geïntegreerd op onze website Facebook knoppen, zoals de "Like" button, of geeft de persoon een reactie, Facebook kent deze informatie naar de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens ,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Gepubliceerd door Facebook gegevens beleid dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

 1. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te werken in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de betreffende Google+ knop, een voorstelling van de overeenkomstige Google+ persoon Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, erkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokken persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie.

Als de betrokkene een van de Google + -knoppen activeert die op onze website is geïntegreerd en dus een Google + 1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google + -gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een Google + 1-verwijzing door de betrokkene op deze website wordt vervolgens verstrekt samen met andere persoonlijke informatie, zoals de naam van de Google + 1-account die wordt gebruikt door de betrokkene en de foto in andere Google-services die daarin zijn opgeslagen, bijvoorbeeld de resultaten van de zoekmachine van de Google-zoekmachine,opgeslagen en verwerkt in het Google-account van de betrokkene of elders, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke informatie ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.om de verschillende services van Google te verbeteren of optimaliseren.om de verschillende services van Google te verbeteren of optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kan deze deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website belt.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Aanvullende Google-tips voor de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Twitter

De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar beschikbare microblogdienst waarmee gebruikers zgn. Tweets kunnen plaatsen en verspreiden, die gelimiteerd zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kun je ook een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Twitter-component. oorzaken om een presentatie van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Verdere informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden,om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en via Twitter toegewezen aan het Twitter-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Twitter-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of het onderwerp wel of niet op het Twitter-onderdeel klikt. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de persoon in kwestie , kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Twitter-account voordat onze website wordt gebeld.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke component YouTube om een illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke onderkant van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina te bellen die een YouTube-video bevat, naar welke specifieke bodem van onze website de getroffen persoon een bezoek brengt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan de laatste de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat hij onze website belt.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten.Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit.f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).als verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).als verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

 1. In aanmerking komende belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 1. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te starten.

 1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die achter elkaar door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of dat het contract een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens vereist.en de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

 1. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

 

 

Copyright 2019 HAGENagentur GmbH. All Rights Reserved.